فهرست:

لاراول ارتباط با پایگاه داده را بسیار آسان کرده است، لاراول در حال حاضر از پایگاه داده های زیر پشتیبانی می کند.

 • MySQL
 • Postgres
 • SQLite
 • SQL Server

برای بررسی بهتر کار با پایگاه داده در لاراول یک CRUD (ایجاد ، خواندن ، به روزرسانی ، حذف) را بررسی می کنیم. برای این منظور یک جدول در پایگاه داده mysql بصورت زیر ایجاد می کنیم.

CREATE TABLE student (
id INT(11) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
name VARCHAR(255) NOT NULL,
reg_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
)

اتصال به پایگاه داده

تنظیمات پایگاه داده در لاراول در فایل config/database.php انجام می شود.

Insert Records

بعد کانفیگ کردن پایگاه داده ابتدا برای ساخت کنترلر StudInsertController از دستور زیر استفاده می کنیم.

php artisan make:controller StudInsertController --plain

بعد از ایجاد کنترلر فایل StudInsertController.php بصورت زیر ویرایش کنید.

app/Http/Controllers/StudInsertController.php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use DB;
use App\Http\Requests;
use App\Http\Controllers\Controller;

class StudInsertController extends Controller {
  public function insertform() {
   return view('stud_create');
  }
	
  public function insert(Request $request) {
   $name = $request->input('stud_name');
   DB::insert('insert into student (name) values(?)',[$name]);
   echo "Record inserted successfully.<br/>";
   echo '<a href = "/insert">Click Here</a> to go back.';
  }
}

برای درست کردن View مورد نیاز یک فایل به نام stud_create.php بصورت زیر در دایرکتوری resources/views ایجاد می کنیم.

resources/views/stud_create.php
<html>
  <head>
   <title>Student Management | Add</title>
  </head>

  <body>
   <form action = "/create" method = "post">
     <input type = "hidden" name = "_token" value = "<?php echo csrf_token(); ?>">
     <table>
      <tr>
        <td>Name</td>
        <td><input type='text' name='stud_name' /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan = '2'>
         <input type = 'submit' value = "Add student"/>
        </td>
      </tr>
     </table>
   </form>
   
  </body>
</html>

فایل routes.php را بصورت زیر ویرایش کنید.

app/Http/routes.php
Route::get('insert','StudInsertController@insertform');
Route::post('create','StudInsertController@insert');

به آدرس زیر مراجعه کنید، حال می توانید ورود دیتا به پایگاه داده خود را تست نمایید.

http://localhost:8000/insert

Retrieve Records

ابتدا برای ساخت کنترلر StudViewController از دستور زیر استفاده می کنیم.

php artisan make:controller StudViewController --plain

بعد از ایجاد کنترلر فایل StudViewController.php بصورت زیر ویرایش کنید.

app/Http/Controllers/StudViewController.php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use DB;
use App\Http\Requests;
use App\Http\Controllers\Controller;

class StudViewController extends Controller {
  public function index() {
   $users = DB::select('select * from student');
   return view('stud_view',['users'=>$users]);
  }
}

برای درست کردن View مورد نیاز یک فایل به نام stud_view.blade.php بصورت زیر در دایرکتوری resources/views ایجاد می کنیم.

resources/views/ stud_view.blade.php
<html>
  
  <head>
   <title>View Student Records</title>
  </head>
  
  <body>
   <table border = 1>
     <tr>
      <td>ID</td>
      <td>Name</td>
     </tr>
     @foreach ($users as $user)
     <tr>
      <td>{{ $user->id }}</td>
      <td>{{ $user->name }}</td>
     </tr>
     @endforeach
   </table>
  </body>
</html>

فایل routes.php را بصورت زیر ویرایش کنید.

app/Http/routes.php
Route::get('view-records','StudViewController@index');

به آدرس زیر مراجعه کنید، حال می توانید ورود دیتا به پایگاه داده خود را تست نمایید.

http://localhost:8000/view-records

Update Records

ابتدا برای ساخت کنترلر StudViewController از دستور زیر استفاده می کنیم.

php artisan make:controller StudUpdateController --plain

بعد از ایجاد کنترلر فایل StudUpdateController.php بصورت زیر ویرایش کنید.

app/Http/Controllers/StudUpdateController.php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use DB;
use App\Http\Requests;
use App\Http\Controllers\Controller;

class StudUpdateController extends Controller {
  public function index() {
   $users = DB::select('select * from student');
   return view('stud_edit_view',['users'=>$users]);
  }
  public function show($id) {
   $users = DB::select('select * from student where id = ?',[$id]);
   return view('stud_update',['users'=>$users]);
  }
  public function edit(Request $request,$id) {
   $name = $request->input('stud_name');
   DB::update('update student set name = ? where id = ?',[$name,$id]);
   echo "Record updated successfully.<br/>";
   echo '<a href = "/edit-records">Click Here</a> to go back.';
  }
}

برای درست کردن View مورد نیاز یک فایل به نام stud_edit_view.blade.php بصورت زیر در دایرکتوری resources/views ایجاد می کنیم.

resources/views/stud_edit_view.blade.php
<html>
  <head>
   <title>View Student Records</title>
  </head>
  
  <body>
   
   <table border = "1">
     <tr>
      <td>ID</td>
      <td>Name</td>
      <td>Edit</td>
     </tr>
     @foreach ($users as $user)
     <tr>
      <td>{{ $user->id }}</td>
      <td>{{ $user->name }}</td>
      <td><a href = 'edit/{{ $user->id }}'>Edit</a></td>
     </tr>
     @endforeach
   </table>
  </body>
</html>

همچنین در قسمت View یک فایل دیگر به نام stud_update.php بصورت زیر در دایرکتوری resources/views ایجاد می کنیم.

resources/views/stud_update.php
<html>
  
  <head>
   <title>Student Management | Edit</title>
  </head>
  
  <body>
   <form action = "/edit/<?php echo $users[0]->id; ?>" method = "post">
     <input type = "hidden" name = "_token" value = "<?php echo csrf_token(); ?>">
   
     <table>
      <tr>
        <td>Name</td>
        <td>
         <input type = 'text' name = 'stud_name' 
           value = '<?php echo$users[0]->name; ?>'/>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan = '2'>
         <input type = 'submit' value = "Update student" />
        </td>
      </tr>
     </table>
   </form>
  </body>
</html>

فایل routes.php را بصورت زیر ویرایش کنید.

app/Http/routes.php
Route::get('edit-records','StudUpdateController@index');
Route::get('edit/{id}','StudUpdateController@show');
Route::post('edit/{id}','StudUpdateController@edit');

به آدرس زیر مراجعه کنید، حال می توانید ورود دیتا به پایگاه داده خود را تست نمایید.

http://localhost:8000/edit-records

Delete Records

ابتدا برای ساخت کنترلر StudDeleteController از دستور زیر استفاده می کنیم.

php artisan make:controller StudDeleteController --plain

بعد از ایجاد کنترلر فایل StudDeleteController.php بصورت زیر ویرایش کنید.

app/Http/Controllers/StudDeleteController.php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use DB;
use App\Http\Requests;
use App\Http\Controllers\Controller;

class StudDeleteController extends Controller {
  public function index() {
   $users = DB::select('select * from student');
   return view('stud_delete_view',['users'=>$users]);
  }
  public function destroy($id) {
   DB::delete('delete from student where id = ?',[$id]);
   echo "Record deleted successfully.<br/>";
   echo '<a href = "/delete-records">Click Here</a> to go back.';
  }
}

برای درست کردن View مورد نیاز یک فایل به نام stud_delete_view.blade.php بصورت زیر در دایرکتوری resources/views ایجاد می کنیم.

resources/views/stud_delete_view.blade.php
<html>
  
  <head>
   <title>View Student Records</title>
  </head>
  
  <body>
   <table border = "1">
     <tr>
      <td>ID</td>
      <td>Name</td>
      <td>Edit</td>
     </tr>
     @foreach ($users as $user)
     <tr>
      <td>{{ $user->id }}</td>
      <td>{{ $user->name }}</td>
      <td><a href = 'delete/{{ $user->id }}'>Delete</a></td>
     </tr>
     @endforeach
   </table>
  </body>
</html>

فایل routes.php را بصورت زیر ویرایش کنید.

app/Http/routes.php
Route::get('delete-records','StudDeleteController@index');
Route::get('delete/{id}','StudDeleteController@destroy');

به آدرس زیر مراجعه کنید، حال می توانید ورود دیتا به پایگاه داده خود را تست نمایید.

http://localhost:8000/delete-records