فهرست:

احراز هویت فرآیند شناسایی و اعتبار سنجی کاربر یک وب اپلیکیشن می باشد. در وب اپلیکیشن ها، احراز هویت توسط Session ها انجام می شود و از فیلدهای ورودی مانند ایمیل، نام کاربری و رمز عبور برای شناسایی کاربر استفاده می شود، بطور خلاصه مطابقت داشتن اطلاعات فیلد های ورودی با اطلاعات ذخیره شده از قبل توسط کاربر را احراز هویت یا Authentication می گویند.

خط فرمان

لاراول از دستور زیر برای ایجاد فرم ها و کنترلر های مرتبط برای انجام احراز هویت کاربر استفاده می کند. [pastacode lang=”markup” manual=”php%20artisan%20make%3Aauth” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

کنترلر احراز هویت در لاراول

بطور خلاصه در لاراول کنترل کننده ای که برای فرآیند احراز هویت استفاده می شود بصورت زیر است. [pastacode lang=”php” manual=”%3C%3Fphp%0A%0Anamespace%20App%5CHttp%5CControllers%3B%0A%0Ause%20App%5CHttp%5CRequests%3B%0Ause%20Illuminate%5CHttp%5CRequest%3B%0A%0Aclass%20HomeController%20extends%20Controller%7B%0A%20%20%20%2F**%0A%20%20%20%20%20%20*%20Create%20a%20new%20controller%20instance.%0A%20%20%20%20%20%20*%0A%20%20%20%20%20%20*%20%40return%20void%0A%20%20%20*%2F%0A%20%20%20%0A%20%20%20public%20function%20__construct()%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%24this-%3Emiddleware(‘auth’)%3B%0A%20%20%20%7D%0A%20%20%20%0A%20%20%20%2F**%0A%20%20%20%20%20%20*%20Show%20the%20application%20dashboard.%0A%20%20%20%20%20%20*%0A%20%20%20%20%20%20*%20%40return%20%5CIlluminate%5CHttp%5CResponse%0A%20%20%20*%2F%0A%20%20%20%0A%20%20%20public%20function%20index()%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20return%20view(‘home’)%3B%0A%20%20%20%7D%0A%7D” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

احراز هویت دستی کاربران در لاراول

لاراول از Auth برای احراز هویت دستی کاربران استفاده می کند. این شامل متد از تأیید ایمیل و رمز ورود آنها برای احراز هویت کاربران استفاده می کند. خطوط زیر را برای LoginController برای احراز هویت کاربران در نظر بگیرید. [pastacode lang=”php” manual=”%3C%3Fphp%0A%0A%2F%2F%20Authentication%20mechanism%0Anamespace%20App%5CHttp%5CControllers%3B%0A%0Ause%20Illuminate%5CSupport%5CFacades%5CAuth%3B%0A%0Aclass%20LoginController%20extends%20Controller%7B%0A%20%20%20%2F**%0A%20%20%20%20%20%20*%20Handling%20authentication%20request%0A%20%20%20%20%20%20*%0A%20%20%20%20%20%20*%20%40return%20Response%0A%20%20%20*%2F%0A%20%20%20%0A%20%20%20public%20function%20authenticate()%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20if%20(Auth%3A%3Aattempt(%5B’email’%20%3D%3E%20%24email%2C%20’password’%20%3D%3E%20%24password%5D))%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2F%2F%20Authentication%20passed…%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20return%20redirect()-%3Eintended(‘dashboard’)%3B%0A%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%7D%0A%7D” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]