فهرست:

احراز هویت فرآیند شناسایی و اعتبار سنجی کاربر یک وب اپلیکیشن می باشد. در وب اپلیکیشن ها، احراز هویت توسط Session ها انجام می شود و از فیلدهای ورودی مانند ایمیل، نام کاربری و رمز عبور برای شناسایی کاربر استفاده می شود، بطور خلاصه مطابقت داشتن اطلاعات فیلد های ورودی با اطلاعات ذخیره شده از قبل توسط کاربر را احراز هویت یا Authentication می گویند.

خط فرمان

لاراول از دستور زیر برای ایجاد فرم ها و کنترلر های مرتبط برای انجام احراز هویت کاربر استفاده می کند.

php artisan make:auth

کنترلر احراز هویت در لاراول

بطور خلاصه در لاراول کنترل کننده ای که برای فرآیند احراز هویت استفاده می شود بصورت زیر است.

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Http\Requests;
use Illuminate\Http\Request;

class HomeController extends Controller{
  /**
   * Create a new controller instance.
   *
   * @return void
  */
  
  public function __construct() {
   $this->middleware('auth');
  }
  
  /**
   * Show the application dashboard.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
  */
  
  public function index() {
   return view('home');
  }
}

احراز هویت دستی کاربران در لاراول

لاراول از Auth برای احراز هویت دستی کاربران استفاده می کند. این شامل متد از تأیید ایمیل و رمز ورود آنها برای احراز هویت کاربران استفاده می کند. خطوط زیر را برای LoginController برای احراز هویت کاربران در نظر بگیرید.

<?php

// Authentication mechanism
namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Support\Facades\Auth;

class LoginController extends Controller{
  /**
   * Handling authentication request
   *
   * @return Response
  */
  
  public function authenticate() {
   if (Auth::attempt(['email' => $email, 'password' => $password])) {
   
     // Authentication passed...
     return redirect()->intended('dashboard');
   }
  }
}