برای ارسال ایمیل در Laravel این آموزش را مرحله به مرحله تا انتها دنبال کنید.

مرحله اول: تنظیمات SMTP در فایل .env

برای این منظور ما سرویس ایمیل mailtrap را انتخاب نموده ایم و تنظیمات SMTP را در فایل .env بصورت زیر بروز رسانی میکنیم.

.enc
MAIL_MAILER=smtp
MAIL_HOST=smtp.mailtrap.io
MAIL_PORT=2525
MAIL_USERNAME=null
MAIL_PASSWORD=null
MAIL_ENCRYPTION=null
MAIL_FROM_ADDRESS=null
MAIL_FROM_NAME="${APP_NAME}"

مرحله دوم: افزودن Routes

در این مرحله دو Route در فایل web.php یکی برای نمایش فرم و دیگری برای ارسال ایمیل به کاربر مورد نظر ایجاد کنید.

routes/web.php
Route::get('/email', 'EmailController@create');
Route::post('/email', 'EmailController@sendEmail')->name('send.email');

مرحله سوم: بروز رسانی Contoller

برای این منظور دستور زیر را در ترمینال اجرا کنید سپس فایل ایجاد شده را بصورت زیر ویرایش نمایید.

php artisan make:controller EmailController

پس از ایجاد موفقیت آمیز Controller جدید ، می توانید کد زیر را در فایل آن به روز کنید.

app/Http/Controllers/EmailController.php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Mail;

class EmailController extends Controller
{
  public function create()
  {

    return view('email');
  }

  public function sendEmail(Request $request)
  {
    $request->validate([
     'email' => 'required|email',
     'subject' => 'required',
     'content' => 'required',
    ]);

    $data = [
     'subject' => $request->subject,
     'email' => $request->email,
     'content' => $request->content
    ];

    Mail::send('email-template', $data, function($message) use ($data) {
     $message->to($data['email'])
     ->subject($data['subject']);
    });

    return back()->with(['message' => 'Email successfully sent!']);
  }
}

مرحله چهارم: ایجاد Blade فایل

اکنون باید برای فرمی که ارسال ایمیل را در Laravel نشان می دهد یک فایل ایجاد کنیم.

resources/views/email.blade.php
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Mail Send in Laravel Example - uclass.ir</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}" />
</head>

<body>
  <div class="container">
    <h1>Mail Send in Laravel Example with <a href="https://uclass.ir/">uclass.ir</a></h1>
     @if(session()->has('message'))
       <div class="alert alert-success">
         {{ session()->get('message') }}
       </div>
     @endif
    <form action="{{ route('send.email') }}" method="post">
     @csrf
      <div class="form-group">
        <label>Email:</label>
        <input type="email" name="email" class="form-control" placeholder="Enter Email">
        @error('email')
         <span class="text-danger"> {{ $message }} </span>
        @enderror
      </div>

      <div class="form-group">
        <label>Subject:</label>
        <input type="text" name="subject" class="form-control" placeholder="Enter subject">
        @error('subject')
         <span class="text-danger"> {{ $message }} </span>
        @enderror
      </div>

      <div class="form-group">
        <strong>Content:</strong>
        <textarea name="content" rows="5" class="form-control" placeholder="Enter Your Message"></textarea>
        @error('content')
         <span class="text-danger"> {{ $message }} </span>
        @enderror
      </div>
      <div class="form-group">
        <button type="submit" class="btn btn-success save-data">Send</button>
      </div>
    </form>
  </div>
</body>
</html>

مرحله پنجم: قالب ایمیل ارسالی

وقتی ایمیل شما ارسال می شود مطابق با الگوی قالب زیر ایمیل ارسال می گردد.

resources/views/email-template.blade.php
<div class="container">
   <div class="row justify-content-center">
     <div class="col-md-8">
       <div class="card">
         <div class="card-header">Welcome!</div>
          <div class="card-body">
          @if (session('resent'))
             <div class="alert alert-success" role="alert">
              {{ __('A fresh mail has been sent to your email address.') }}
            </div>
          @endif
          {!! $content !!}
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

آموزش ارسال ایمیل در Laravel در اینجا به پایان رسید امیدواریم که این مطلب برای شما مفید باشد.

علاقه ام از سالها قبل برنامه نویسی تحت وب بوده و هست ، همیشه سعی می کنم علاقه مندی های خودم رو در ضمیه برنامه نویسی با همه به اشتراک بذارم، مطالب اینجا بتونه مشکل یه نفر رو هم برطرف کنه اون حس خوب رضایت رو در من بوجود میاره ;)

ارسال نظر